Regulamin sklepu internetowego Droga do Boga w Tobie 🌅

 

§ 1. Postanowienia wstępne 

 1. Sklep internetowy Droga do Boga, dostępny pod adresem internetowym https://drogadoboga.org, prowadzony jest przez spółkę SOUL ACADEMY TOMA NABORCZYK & DOMINIKA GRĄDZKA sp. j. , adres: ul. Semaforowa 75/7, 52-115 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), KRS 0000988386, numer NIP: 8992934341 oraz REGON:52288598000000.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, zasady i tryb zawierania na odległość Umów Sprzedaży z Klientem, a także świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin jest również regulaminem, o którym mowa art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2. Definicje 

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia lub na rzecz którego świadczone są Usługi.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – konto Klienta w podstronie Sklepu, do której dostęp jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i dokonaniu przez Klienta jednorazowej rejestracji oraz po każdorazowym zalogowaniu, polegającym na podaniu loginu i hasła; są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 6. Koszyk – podstrona Sklepu Sklepu, na której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 7. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, treści cyfrowe lub usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, w tym Przedsiębiorca jednoosobowy.
 9. Przedsiębiorca jednoosobowy – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; przepisy dotyczące Przedsiębiorcy jednoosobowego obowiązują od 1 stycznia 2021 roku.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.
 11. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://drogadoboga.org.
 12. Sprzedawca – spółka SOUL ACADEMY TOMA NABORCZYK & DOMINIKA GRĄDZKA sp. j. , adres: ul. Semaforowa 75/7, 52-115 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), KRS 0000988386, numer NIP: 8992934341 oraz REGON:52288598000000.
 13. Umowa o świadczenie Usług – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną umożliwiających Klientowi dostęp do Konta w Sklepie, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Usługa (Usługi) – usługa polegająca na założeniu i utrzymywaniu Konta Klienta w ramach Sklepu, świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

§ 3. Kontakt ze Sklepem 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Semaforowa 75/7 52-115 Wrocław.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@drogadoboga.org.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +(48) 790 537 335.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 87 1140 2004 0000 3002 8277 5719 SOUL ACADEMY TOMA NABORCZYK & DOMINIKA GRĄDZKA sp. j.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. Preferowana forma kontaktu to e-mail.

 

§ 4. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 1. a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome/Firefox/Safari,
 2. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. c) włączona obsługa plików cookies.

 

 1. Do odczytywania ebooków zakupionych poprzez Sklep niezbędne są: urządzenia końcowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem obsługujące jeden z formatów: mobi, epub, pdf.
 2. W celu wyświetlania nagrań wideo zakupionych poprzez Sklep należy otworzyć otrzymanego od Sprzedawcy maila zawierającego szczegóły zamówienia lub zalogować się na swoje konto w Sklepie, o ile było założone, kliknąć w link i odtworzyć film lub pobrać go na urządzenie końcowe.
 3. Do uczestniczenia w szkoleniach wirtualnych niezbędne jest pobranie aplikacji Zoom i zainstalowanie jej na swoim urządzeniu końcowym. Aplikację Zoom można pobrać korzystając z tego linku. 

 

 

§ 5. Warunki korzystania ze Sklepu

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (Sprzedawca jest ustawowo zwolniony z podatku VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz ewentualne koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Nie określa się minimalnego czasu trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług.
 6. Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej w zakresie treści cyfrowych Produktów oraz treści dostępnych na podstronach Sklepu i w domenie www.drogadoboga.org przysługują Sprzedawcy i  nie mogą być kopiowane, modyfikowane lub rozpowszechniane w całości lub części bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 7. Zawierając Umowy Sprzedaży dotyczące spotkań i szkoleń wirtualnych lub stacjonarnych, Klient oświadcza, że zapoznał się z opisem Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę w Sklepie i jest świadomy, że wskazane spotkania polegają na rozmowie z osobą je prowadzącą, wspólnej medytacji, a w wypadku sesji na żywo z Dominiką także relaksującego masażu. W szczególności Klient oświadcza, że rozumie iż spotkania te nie są substytutem konsultacji lekarskich, w tym psychologicznych lub psychiatrycznych, a Sprzedawca nie jest lekarzem, terapeutą, ani fizjoterapeutą. Składając Zamówienie dotyczące ww. Produktów, Klient oświadcza, że nie przyjmuje żadnych leków i substancji psychoaktywnych, które powodują jakiekolwiek zmiany i zaburzenia świadomości lub mogłyby wpłynąć negatywnie na przebieg spotkania. Ponadto, Sprzedawca nie prowadzi spotkań oraz szkoleń dla osób posiadających choroby psychiczne takie jak m.in. schizofrenia, dwubiegunówka. 
 8. Wszelkie treści oraz produkty prezentowane oraz sprzedawane w Sklepie przeznaczone są wyłącznie dla osób ZDROWYCH PSYCHICZNIE. Prosimy, aby osoby zażywające leki/substancje zmieniające świadomość, lub też które są poddawane leczeniu psychiatrycznemu, lub też były poddawane leczeniu w ciągu ostatnich 24 miesięcy, aby nie zakupowały produktów w sklepie. Medytacja, wg WHO oraz naszych osobistych doświadczeń jest skuteczna w przeciwdziałaniu i leczeniu DEPRESJI. Nie mamy możliwości niesienia pomocy osobom, które są chore na choroby psychiczne.
 9. Sesje oraz spotkania oferowane w sklepie przeznaczone są dla osób posiadających minimum 21 lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych. 

§ 6. Zakładanie Konta w Sklepie i korzystanie ze Sklepu

 1. Samo założenie oraz posiadanie Konta, jak również przeglądanie Sklepu jest nieodpłatne. Natomiast uzyskanie dostępu do Produktów jest odpłatne.
 2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. w przypadku Konsumenta – imię, nazwisko, kraj, ulica, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miasto, telefon, adres email.
  2. w przypadku Przedsiębiorcy – imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, kraj, ulica, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miasto, telefon, adres email.
 3. Podając niezbędne dane osobowe i adresowe umożliwiające realizację Zamówienia bez zakładania Konta, Klient może również wybrać opcję jednoczesnego stworzenia Konta.
 4. Warunkiem założenia Konta jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 6. Klient ma obowiązek chronić hasło i dostęp do Konta oraz nie udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.
 8. Klient każdorazowo loguje się do Sklepu za pomocą utworzonego przez siebie Konta.
 9. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności: 
 1. korzystać ze Sklepu w sposób niezakłócający korzystania z  niego przez pozostałych użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Sklepu, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
 2. nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem Formularza zamówienia udostępnianego przez Sprzedawcę,
 3. nie udostępniać danych dostępowych do swojego Konta Klienta w Sklepie jakimkolwiek osobom trzecim,
 4. nie naruszać praw Sprzedawcy, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, w szczególności nie rozpowszechniać Produktów zawierających treści cyfrowe bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 1. W razie korzystania ze Sklepu w sposób sprzeczny z ust. 9 powyżej, w szczególności powzięcia przez Sprzedawcę wiarygodnej informacji o dopuszczaniu się przez Klienta naruszenia praw autorskich do Produktów, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania lub zawieszenia dostępu Klienta do Konta. Ponadto rozpowszechnianie Produktów zawierających treści cyfrowe bez zgody Sprzedawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W sytuacji, gdy podejrzenie naruszenia okaże się niezasadne, Konto Klienta zostanie odblokowane.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Sklepu, Sprzedawca – po uprzednim wezwaniu Klienta drogą mailową do zaprzestania naruszeń, w terminie 7 (siedmiu) dni od stwierdzenia naruszania powyższych zasad – w razie bezskuteczności wystosowanego wezwania, może wypowiedzieć Klientowi, drogą mailową i ze skutkiem natychmiastowym, Umowę o świadczenie Usług oraz usunąć Konto Klienta. W przypadku uzasadnionego podejrzenia rażącego naruszenia przez Klienta zasad korzystania z Sklepu, Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Klientowi – drogą mailową, ze skutkiem natychmiastowym – Umowę o świadczenie Usług oraz usunąć Konto Klienta. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług nastąpi z dniem usunięcia Konta Klienta. 
 3. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Sklepu, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności za które Sprzedawca nie ponosi winy.
 4. Szczegóły dotyczące Produktów zostały przedstawione przez Sprzedawcę na właściwych podstronach Sklepu, w szczególności oferujących nabycie Produktów.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu. Sprzedawca podejmuje również środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Klienta w sieci Internet.
 6. Klient, który posiada Konto w Sklepie może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług w każdym czasie poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług nastąpi z dniem usunięcia Konta Klienta.

 

§ 7. Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
 3. kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
 4. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu (jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji), wybrać rodzaj przesyłki Produktu fizycznego (sposób dostarczenia tego Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, a także wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
 5. po prawidłowym wypełnieniu Formularza zamówienia kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz opłacić Zamówienie.

 

§ 8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. dostawa wirtualna – w przypadku dostępów na spotkania, czy treści cyfrowych np. nagrań wideo oraz e-booków, Klient otrzyma drogą mailową wszystkie niezbędne informacje dotyczące zakupionego Produktu wraz z tym Produktem (jeżeli dotyczy) po zaksięgowaniu płatności,
 2. przesyłka Paczkomatem Inpost,
 3. przesyłka kurierem,

Klient może skorzystać również z innych opcji dostawy lub odbioru zamówionego Produktu, jeżeli zostaną one udostępnione przez Sprzedawcę (np. odbioru osobistego lub wysyłki pocztą).

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. płatność przelewem bankowym na konto Sprzedawcy,
 2. płatność internetową poprzez PayNow,
 3. płatność Kartą przez Stripe,
 4. płatność przez PayPal. 
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 2. Dostęp do treści cyfrowych Klient otrzymuje po zawarciu ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży i zaksięgowaniu płatności Klienta, a w przypadku, gdy Klient nie wyraził zgody na dostarczanie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, dopiero po upływie tego terminu. Umowa Sprzedaży, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z momentem skutecznego złożenia przez Klienta Zamówienia. Umowa zostaje wykonana z chwilą dostarczenia Produktu zawierającego treści cyfrowe (np. ebooka, nagrania wideo).
 3. Po zaksięgowaniu płatności Klienta, Sprzedawca przesyła na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu zamówienia lub w już istniejącym Koncie, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży wraz z dowodem zakupu, niniejszym Regulaminem oraz instrukcją uzyskania dostępu do Produktu (jeżeli dotyczy). Dodatkowo Sprzedawca informuje Klienta o wyłączeniu prawa do odstąpienia od Umowy, jeżeli ma to zastosowanie. 

 

§ 9. Wykonanie Umowy Sprzedaży 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz po zaksięgowaniu wpłaty przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia lub dostępny na Koncie adres poczty elektronicznej Klienta, która to wiadomość zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W wypadku zakupu Produktu stanowiącego szkolenie wirtualne lub stacjonarne o ustalonej dacie, konieczne jest dokonanie wpłaty wartości Zamówienia na konto bankowe Sprzedawcy minimum 3 dni robocze przed wskazaną datą szkolenia, aby zapewnić czas konieczny na wysłanie niezbędnych danych. W tym wypadku decydujące znaczenie ma data otrzymania środków przez Sprzedawcę na rachunku. Ten punkt Regulaminu dotyczy przede wszystkim przelewów bankowych, które wysłane zbyt późno mogą uniemożliwić Sprzedawcy realizację Zamówienia. W wypadku Zamówień złożonych zbyt późno, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania takich Zamówień oraz zwrotu kosztów Klientowi.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta (jeżeli dotyczy):
 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki. Czas na odbiór przesyłki wynosi 28 dni roboczych. W wypadku gdy Klient nie stawi się w wyznaczonym czasie, zamówienie może zostać w każdym momencie anulowane przez Sprzedawcę. W wypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej odbiór osobisty, należy skontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail Sprzedawcy.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie Produktu (z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.
 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 3. Dostawa Produktów fizycznych odbywa się na terenie Polski i krajów wskazanych przez Sprzedawcę. Dostawa produktów wirtualnych nie jest ograniczona granicami państw.
 4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Konsument lub Przedsiębiorca jednoosobowy, którzy zawarli ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usług, mają prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do Produktów zawierających treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy jednoosobowego przed upływem terminu do odstąpienia od ww. umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia oraz w zakresie Produktu zawierającego szkolenie stacjonarne, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy jednoosobowego, którzy zostali poinformowani przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utracą prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy jednoosobowemu, lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca jednoosobowy może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę jednoosobowego oświadczenia przed upływem tego terminu. Konsument i Przedsiębiorca jednoosobowy mogą odstąpić od ww. umów wykorzystując wzór formularza odstąpienia od umowy, zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę jednoosobowego drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług.
 7. Skutki odstąpienia:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług, przedmiotową umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy jednoosobowemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy jednoosobowego o odstąpieniu od  przedmiotowej umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę jednoosobowego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Jednakże jeżeli usługa w ramach zakupionego Produktu została choćby częściowo wykonana przez Sprzedawcę, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy jednoosobowemu przysługuje jedynie proporcjonalny zwrot zapłaconej kwoty.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę jednoosobowego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca jednoosobowy wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca jednoosobowy powinni odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca jednoosobowy odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca jednoosobowy odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 11. Odpowiedzialność za wady i reklamacje

  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę prawną lub fizyczną (rękojmia za wady).
  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  3. Klient powinien zawrzeć w reklamacji co najmniej zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, swoje dane osobowe odpowiadające danym zawartym na Koncie Klienta oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
  1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca jednoosobowy – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca jednoosobowy, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  1. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
  2. Klient ma prawo powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
  3. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości, jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Klientów.
  4. O ile w niniejszym Regulaminie wyraźnie nie stwierdzono inaczej, Sprzedawca nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, w tym między innymi przydatności do określonego celu, czy pozbawionej błędów, zakłóceń lub przerw natury świadczonych przez siebie Usług.

§ 12. Ograniczenie odpowiedzialności

  1. Ograniczenie odpowiedzialności wskazane w niniejszym paragrafie ma zastosowanie jedynie wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą (z wyjątkiem Przedsiębiorcy jednoosobowego). W odniesieniu do pozostałych Klientów zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych, właściwych ustaw.
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, czy pośrednie szkody (w tym za utracone korzyści), wywodzące się zarówno z odpowiedzialności kontraktowej (zawartych lub wykonanych Umów Sprzedaży i Umowy o świadczenie Usług), jak i deliktowej, chyba, że zostały spowodowane przez Sprzedawcę z winy umyślnej. 
  3. Jeżeli ograniczenie odpowiedzialności wskazane w ust. 2 powyżej nie będzie miało zastosowania w danej sprawie, całkowita łączna odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z umów zawartych z Klientem lub z nimi związana, nie przekroczy sumy faktycznie zapłaconej przez Klienta w  ramach świadczonych przez Sprzedawcę Usług lub zawartych Umów Sprzedaży.

 

§ 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Klient w każdym czasie w trakcie trwania postępowania reklamacyjnego przed Sprzedawcą może żądać rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej przedmiot postępowania reklamacyjnego przez podmiot trzeci i w tym celu: 
  1. wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
  2. wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
  3. o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów),
  4. o ile jest Konsumentem zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich do wojewódzkiego inspektora handlowego (Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu),
  5. o ile jest Konsumentem złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez stały sąd polubowny przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.
 1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości, pouczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie stanowią zapisu na sąd polubowny ani automatycznej zgody Dostawcy na udział w postępowaniu mediacyjnym albo polubownym.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 14.  Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przekazywane w związku ze składaniem Zamówienia przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a dane podawane w Formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług. Ww. dane są również przetwarzane w celu spełnienia przez Sprzedawcę obowiązków nałożonych prawem (przechowywanie dokumentacji księgowej) oraz w  celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń związanych z Umową.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zasady postępowania z plikami cookies opisane zostały w Polityce Prywatności Sprzedawcy dostępnej pod adresem: https://drogadoboga.org/polityka-prywatnosci/. 

§ 15. Postanowienia końcowe 

 1. Umowy zawierane są w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy Prawo telekomunikacyjne, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 
 2. Sprzedawca może w każdym momencie przenieść prawa i obowiązki z umów zawartych z Klientem na osobę trzecią, bez odrębnej zgody Klienta. 
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych w związku z umową zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą jednoosobowym, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Aktualny Regulamin jest publikowany w domenie Sklepu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie polegających na:
  1. wprowadzaniu zmian redakcyjnych (w tym poprawek stylistycznych, gramatycznych, numeracyjnych, poprawienie oczywistych błędów) lub systematyzujących (w celu poprawy czytelności i zrozumienia dokumentu);
  2. dostosowaniu postanowień Regulaminu do przepisów prawa lub zmian przepisów prawa, które dotyczą lub mają wpływ na świadczenie Usług lub zawieranie Umów Sprzedaży (np. zmiany stawek VAT, jeśli dotyczy);
  3. dostosowaniu Regulaminu do najlepszych praktyk w zakresie świadczenia Usług oraz zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, w tym do najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Klientów.
  4. dostosowaniu Regulaminu do rekomendacji, interpretacji, orzeczeń, uchwał lub decyzji organu publicznego lub orzeczenia sądu dotyczącego lub wpływającego na świadczenie Usług lub zawieranie i wykonywanie Umów Sprzedaży;
  5. aktualizacji danych Sprzedawcy wskazanych w Regulaminie; 
  6. zmianie wymagań technicznych dotyczących korzystania z Usług; 
  7. wprowadzeniu dodatkowych regulacji w treści Regulaminu dotyczących nowych funkcjonalności Usług, z których może korzystać Klient, jeżeli zajdzie potrzeba dodatkowego uregulowania; 
  8. wprowadzeniu nowych Usług lub Produktów, a także zmianie zakresu Usług świadczonych przez Sprzedawcę lub Produktów oferowanych przez Sprzedawcę;
  9. zmianie form płatności lub trybu składania Zamówień w zakresie Umów Sprzedaży określonych w Regulaminie;
  10. wprowadzeniu płatności za świadczenie Usług;
  11. wprowadzaniu i odwoływaniu ofert, promocji oraz zmian cen widocznych w Sklepie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany; do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 1. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami jednoosobowymi, którzy posiadają Konto w Sklepie, Sprzedawca może zmienić Regulamin również z przyczyn innych niż wymienione w ust. 6.
 2. O zmianach Regulaminu Sprzedawca informuje Klienta na 30 dni przed wejściem w życie tych zmian przesyłając Klientowi na podany w Koncie adres mailowy zakres zmian wraz z tekstem jednolitym Regulaminu. Do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian Regulaminu Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczeniu Usług, co jest jednoznaczne z usunięciem Konta Klienta przez Sprzedawcę. Jeżeli Klient nie wypowie Umowy o świadczenie Usług w tym terminie, oznacza to, że akceptuje on nowe postanowienia Regulaminu, które wiążą go od wskazanej przez Sprzedawcę daty ich wejścia w życie. 
 3. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 

Kontakt w sprawie Zamówień w Sklepie:

biuro@drogadoboga.org

+48 790 537 335 (proszę o sms)

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług wskazując na odpowiedni rodzaj umowy)

 

Adresat: ………………………………………………………………………………..

…………………………………….
…………………………………….
e-mail: ………………………….

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży/Umowy o świadczenie Usług* zawartej za pośrednictwem Sklepu w domenie www.drogadoboga.org z SOUL ACADEMY TOMA NABORCZYK & DOMINIKA GRĄDZKA s. j. , adres: ul. Semaforowa 75/7, 52-115 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), KRS 0000988386, numer NIP:8992934341 oraz REGON:52288598000000

Data zawarcia Umowy i wskazanie Produktu (jeżeli dotyczy): _________________________________________

Adres e-mail oraz login Konsumenta/Przedsiębiorcy jednoosobowego : ________________________________

Adres Konsumenta/ Przedsiębiorcy jednoosobowego:  ______________________________________________

 

Podpis Konsumenta/ Przedsiębiorcy jednoosobowego:  _____________________________________________

Data ______________________________________________________________________________________

* Niepotrzebne skreślić